Toronto Arenas

Schedule

Date Type Away Home Score Away Score Home OT Shootout
Sep 20 `87 Pre Ottawa Toronto 3 7 No No
Sep 21 `87 Pre Flin Flon Toronto 4 4 Yes No
Sep 23 `87 Pre Toronto San Francisco Harbor 2 5 No No
Sep 24 `87 Pre Hamilton Toronto 4 5 No No
Sep 26 `87 Pre Rochester Toronto 8 5 No No
Sep 27 `87 Pre Toronto Hamilton 0 5 No No
Sep 29 `87 Pre Niagara Falls Toronto 3 5 No No
Oct 04 `87 Reg Washington Toronto 5 5 Yes No
Oct 06 `87 Reg Ottawa Toronto 5 6 No No
Oct 07 `87 Reg Toronto Niagara Falls 2 4 No No
Oct 09 `87 Reg Hamilton Toronto 1 6 No No
Oct 10 `87 Reg Flin Flon Toronto 4 3 No No
Oct 12 `87 Reg Toronto Ottawa 5 4 Yes No
Oct 14 `87 Reg Milwaukee Toronto 0 5 No No
Oct 17 `87 Reg Toronto Flin Flon 0 3 No No
Oct 19 `87 Reg Toronto Washington 2 6 No No
Oct 20 `87 Reg Saskatoon Toronto 0 2 No No
Oct 23 `87 Reg Toronto Rochester 6 2 No No
Oct 24 `87 Reg Toronto Hamilton 3 7 No No
Oct 26 `87 Reg Ottawa Toronto 1 4 No No
Oct 28 `87 Reg San Francisco Harbor Toronto 5 6 Yes No
Oct 29 `87 Reg Toronto Calgary 8 6 No No
Oct 31 `87 Reg Toronto Niagara Falls 2 4 No No
Nov 02 `87 Reg Calgary Toronto 6 5 No No
Nov 03 `87 Reg Calgary Toronto 7 4 No No
Nov 05 `87 Reg Toronto Hamilton 1 8 No No
Nov 07 `87 Reg Ottawa Toronto 2 3 Yes No
Nov 10 `87 Reg Toronto Flin Flon
Nov 11 `87 Reg Toronto BC
Nov 13 `87 Reg Flin Flon Toronto
Nov 14 `87 Reg Toronto Ottawa
Nov 16 `87 Reg Toronto Niagara Falls
Nov 17 `87 Reg Toronto Ottawa
Nov 19 `87 Reg Toronto Ottawa
Nov 23 `87 Reg Hamilton Toronto
Nov 24 `87 Reg Toronto Calgary
Nov 26 `87 Reg BC Toronto
Dec 01 `87 Reg San Francisco Harbor Toronto
Dec 03 `87 Reg Hamilton Toronto
Dec 05 `87 Reg BC Toronto
Dec 08 `87 Reg Toronto San Francisco Harbor
Dec 10 `87 Reg San Francisco Harbor Toronto
Dec 11 `87 Reg Toronto Milwaukee
Dec 15 `87 Reg Toronto San Francisco Harbor
Dec 16 `87 Reg BC Toronto
Dec 19 `87 Reg Toronto Hamilton
Dec 21 `87 Reg Milwaukee Toronto
Dec 22 `87 Reg Milwaukee Toronto
Dec 28 `87 Reg Rochester Toronto
Dec 29 `87 Reg Toronto Saskatoon
Jan 02 `88 Reg Toronto San Francisco Harbor
Jan 05 `88 Reg Toronto Flin Flon
Jan 07 `88 Reg Toronto Washington
Jan 09 `88 Reg Toronto BC
Jan 10 `88 Reg Toronto Milwaukee
Jan 14 `88 Reg Milwaukee Toronto
Jan 15 `88 Reg Toronto Saskatoon
Jan 21 `88 Reg Saskatoon Toronto
Jan 25 `88 Reg Saskatoon Toronto
Jan 26 `88 Reg Toronto Washington
Feb 02 `88 Reg Hamilton Toronto
Feb 04 `88 Reg Washington Toronto
Feb 07 `88 Reg Washington Toronto
Feb 09 `88 Reg Toronto Rochester
Feb 10 `88 Reg Calgary Toronto
Feb 13 `88 Reg Toronto BC
Feb 18 `88 Reg Toronto Niagara Falls
Feb 19 `88 Reg Toronto Milwaukee
Feb 21 `88 Reg Toronto San Francisco Harbor
Feb 23 `88 Reg Toronto Hamilton
Feb 25 `88 Reg Hamilton Toronto
Feb 26 `88 Reg Saskatoon Toronto
Mar 02 `88 Reg Rochester Toronto
Mar 03 `88 Reg Toronto Flin Flon
Mar 05 `88 Reg Rochester Toronto
Mar 07 `88 Reg Rochester Toronto
Mar 09 `88 Reg Toronto BC
Mar 10 `88 Reg Niagara Falls Toronto
Mar 15 `88 Reg Toronto Saskatoon
Mar 18 `88 Reg Toronto Rochester
Mar 20 `88 Reg Niagara Falls Toronto
Mar 21 `88 Reg Calgary Toronto
Mar 24 `88 Reg Washington Toronto
Mar 26 `88 Reg Niagara Falls Toronto
Mar 28 `88 Reg Toronto Calgary
Mar 29 `88 Reg Flin Flon Toronto
Mar 31 `88 Reg Toronto Hamilton